Xhevahir HOXHA

Profili i avokatit

Xhevahir HOXHA ka kryer studimet e mesme në shkollën e gjuhëve të huaja “Shejnaze Juka”, Shkodër, profili Anglisht. Ai është diplomuar si jurist në Universitetin e Tiranës, fakulteti i drejtësisë. Ai është paisur me licencë për ushtrimin e profesionit të avokatit, është anëtar i dhomës së avokatisë Tiranë dhe ushtron profesionin e avokatit që nga viti 2003, me të drejtë përfaqesimi në të gjitha shkallët e gjykimit të Republikës së Shqipërise. Xhevahiri gëzon një experiencë të gjerë në fushën e të drejtës civile, të drejtës administrative, dëmeve shëndetësore dhe aksidenteve automobilistike, në fushën e emigracionit, etj. Në lidhje me jurisprudencën dhe të drejtën, Ai ka realizuar dhe publikuar disa punime dhe kërkime shkencore në mediat e shkruara dhe elektronike të fushës. Ai ka kryer studime pas universitare në fushën e të drejtës civile dhe administrative në Universitetin e Leuven, Belgjikë. Avokati Xhevahir HOXHA është njohës shumë i mirë i gjuhës Angleze, gjuhës Frënge, gjuhës Italiane dhe Turke.

Tel: 00355 68 20 66 333

Email: xhevahir@hoxhalawfirm.com