Emigrimi në Shqipëri

Stafi i studio ligjore Hoxha Law Firm do t’ju ofrojë udhëzime, këshilla dhe asistencë të gjerë përsa i përket çështjes së emigrimit të shtetasve te huaj në Republikën e Shqipërisë, si më poshtë vijon:

  • Verifikimi i dokumentacionit dhe kritereve të kandidatëve për emigrim në Shqipëri përsa i përket përputhshmërisë së tyre me kriteret ligjore të emigrimit ne shtetin Shqiptar.

  • Këshillim në plotësimin e dokumentacionit dhe kritereve respektive përsa i perket përputhmërise me kriteret ligjore Shqiptare për emigracionin.

  • Këshillim dhe asistencë në plotësimin e formularëve të aplikimit për vizë Shqiptare dhe proçesin e intervistës për paisje me vizë Shqiptare.

  • Këshillim dhe asistence përsa i përket proçesit të aplikimit dhe paisjes me leje qëndrimi në Shqipëri.

  • Këshillim dhe përfaqësim në shërbimet konsullore dhe proçeset ankimuese kundër refuzimit, ndryshimit dhe anullimit të vizës Shqiptare.

  • Aplikimi për leje punë në Shqiperi.

  • Këshillimi dhe përfaqësimi në proçesin e natyralizimit dhe fitimit të shtetësisë Shqiptare.

  • Trajtimi i problematikave të punës dhe punësimit të shtetasve të huaj në Shqipëri.