Çështje biznesi

  •  Këshillimi në të bërit biznes

  •  Krijimi dhe rregjistrimi i personave fizik dhe juridik

  •  Përfaqësimi/administrimi dhe drejtimi i shoqerive tregtare

  •  Përfaqësimi i subjekteve pjesëmarrëse në tendera dhe koncesione

  •  Përfaqësimi i subjekteve per paisje me leje dhe liçenca

  •  Krijimi/rregjistrimi dhe mbrojtja e patentave dhe markave