Çështje familjare

  •  Çështje që lidhen me familjen

  •  Zgjidhja e martesës

  •  Pjestimi i pasurisë

  •  Ushtrimi i përgjegjësisë prindërore

  •  Birësimi

  •  Kujdestaria

  •  Administrimi i pasurise së të miturit