Çështje administrative

  • Shpronësimet për interes publik

  • Përfaqësimi në marredhënie me administraten shtetërore

  • Çështjet në fushën e tatim taksave

  • Çështjet në fushën e doganave

  • Ankimet dhe proçedimet administrative

  • Kundërshtimi dhe ndryshimi akteve administrative

  • Marrëdhëniet e punës