Pasuri te paluajtëshme

  •  Të gjitha llojet e transaksioneve me pasuri të paluajteshme

  •  Ndërmjetësim në shit/blerje të pasurive të paluajtëshme

  •  Përfaqësim në shit/blerje të pasurive të paluajtëshme

  •  Përpilim kontratash

  •  Hipotekim dhe administrim të pasurive të paluajtëshme