Çështje civile

  •  Çështjet e pronësisë

  •  Asistencë në krijimin dhe zbatim e marrëdhënieve kontraktuale

  • Përpilim kontratash të të gjitha llojeve

  • Trashëgimia ligjore/testamentare

  • Dëmi kontraktor/jashtëkontraktor

  • Çështje në fushën e sipërmarrjes

  • Marrëdhëniet e detyrimeve