Bledar BAJRI

Profili i avokatit

Zoti Bledar BAJRI është diplomuar si jurist në vitin 2001 në Universitetin e Tiranës, fakulteti i drejtësisë. Ai është diplomuar për shkenca politike në vitin 2007 në Universitetin e Tiranës, fakulteti i shkencave sociale. Ai është paisur me licencë për ushtrimin e profesionit të avokatit dhe ushtron profesionin e avokatit që nga viti 2002, me të drejtë përfaqesimi në të gjitha shkallët e gjykimit të Republikës së Shqipërisë. Ai gëzon një experiencë të gjerë në fushën e të drejtës penale, të drejtës civile, të drejtës administrative, etj. Avokati Bledar BAJRI është njohës shumë i mirë i gjuhës Angleze dhe gjuhës Italiane.